Polityka prywatności sklepu internetowego programatory.com

1. Postanowienie ogólne

 • 1.1. Administratorem danych jest TOMSAD TOMASZ SADOWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: Mosty, ul. Wierzbowa 1, 81-198 Kosakowo i adres do doręczeń: ul. Śląska 51/70, 81-304 Gdynia, NIP 5861198064, REGON 193000272, adres poczty elektronicznej: biuro@programatory.com – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 • 1.2 Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 11 maja 2015r.  w sprawie sposobu i trybu realizacji zadań w celu zapewnienia   przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, , Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r.   w sprawie rejestru zbiorów danych oraz w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • 1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • 1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy kierować na poniższy adres poczty elektronicznej lub pocztowy
Adres email : biuro@programatory.com
Adres pocztowy : Tomsad Tomasz Sadowski ul. Śląska 51/70 81-304 Gdynia

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Administrator danych Tomsad Tomasz Sadowski przetwarza dane użytkowników w następujących celach :

 • zakładanie i zarządzanie kontem.
 • Kontakt z Użytkownikami – w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą techniczną , dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon.
 • Realizacją umów zawartych na sklepie.
 • Obsługi reklamacji.
 • Wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 litf RODO) .

W każdym momencie, możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w podobny sposób w jaki ją zawarłeś. Logując się na konto i je usuwając bądź kontaktując się z nami po przez e-mail. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 • 4.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 • 4.2.  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 • 4.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • 4.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • 4.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • 4.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • 4.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 • 4.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 • 4.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 • 4.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. w przeglądarce Chrome
  2. w przeglądarce firefox
  3. w przeglądarce Internet Explorer
  4. w przeglądarce Opera
  5. w przeglądarce Safari
 • 4.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

5.Jakie dane osobowe przetwarzamy

Podanie danych jest dobrowolne. Aby móc zawrzeć i wykonać umowę a co za tym świadczyć usługę wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

  • Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

6.Uprawnienia użytkownika w zakresie przetwarzania danych

 • Każdy posiadający konto w naszym sklepie bądź zawierający z nami umowę ma prawo do :
 • dostępu, sprostowania gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • usunięcia gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały podane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem
 • ograniczenia ich przetwarzania gdy dane są nieprawidłowe  – użytkownik może zażądać ograniczenia danych na okres pozwalający nam sprawdzić ich poprawność; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a użytkownik nie chce aby zostały usunięte; dane użytkownika nie są nam potrzebne, ale mogą być potrzebne użytkownikowi  do obrony lub dochodzenia roszczeń
 • W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 • do ich przenoszenia
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych : Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00;  fax 22 531 03 01;  email: kancelaria@giodo.gov.pl

7.Odbiorcy naszych danych.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. W przypadku wyrażenia zgody, udostępnimy dane osobowe partnerom, z którymi współpracuje firma TOMSAD jeśli wystąpi taka potrzeba, w celu wykonania zlecenia. Możliwi odbiorcy danych osobowych klientów sklepu internetowego :

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

W przypadku klienta, który zakupuje produkt wymagający rejestracji. Administrator jest zmuszony udostępnić dane właścicielowi oprogramowania. Administrator w ramach polityki bezpieczeństwa ma podpisane stosowne upoważnienie z daną stroną.

Dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz żadnym organizacjom międzynarodowym z wyłączeniem Google LLC w celach statystycznych jeżeli chodzi o ruch na sklelpie Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

8. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych, Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy,

Okres może być przerwany w przypadku wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane

9. Postanowienie końcowe

 • 9.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 • 9.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • 9.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • 9.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • 9.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Przejdź do strony głównej